ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร้องออกมา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร้องออกมา*, -ร้องออกมา-

ร้องออกมา ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sing low (phrv.) ร้องออกมาอย่างต่ำต้อย (หรือนอบน้อม) หลังพ่ายแพ้
clamor (n.) การร้องออกมาอย่างดัง Syn. outcry, din, uproar
shriek out (phrv.) กรีดร้องออกมา See also: หวีดร้อง Syn. scream out

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร้องออกมา
Back to top