ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร้องลั่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร้องลั่น*, -ร้องลั่น-

ร้องลั่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
scream(vi) ร้องลั่น,กรีดร้อง,หัวเราะลั่น,พูดเสียงดัง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
squaller (n.) คนที่ร้องลั่น See also: ผู้กรีดร้อง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร้องลั่น
Back to top