ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รู้สึกหงุดหงิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รู้สึกหงุดหงิด*, -รู้สึกหงุดหงิด-

รู้สึกหงุดหงิด ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
damn (adv.) คำที่ใช้เน้นเพื่อแสดงความรู้สึกหงุดหงิดรำคาญ
damn (adj.) คำที่ใช้เน้นเพื่อแสดงความรู้สึกหงุดหงิดรำคาญ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รู้สึกหงุดหงิด
Back to top