ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รู้สึกรัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รู้สึกรัก*, -รู้สึกรัก-

รู้สึกรัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
loving(ลัฟ'วิง) adj. แสดงความรัก,รู้สึกรัก,ชอบ,รัก., See also: lovingness n. ดูloving, Syn. adoring ###A. unloving
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
demonstrative (adj.) แสดงความรู้สึกรักใคร่ออกมาอย่างเปิดเผย
heartstrings (n.) ความรู้สึกรักหรือสงสารอย่างจับใจ Syn. affection, love
warmth (n.) ความรู้สึกรักใคร่ Syn. affection, cordiality, friendliness Ops. coldness, unfriendliness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รู้สึกรัก
Back to top