ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รื่นเริงอย่างมาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รื่นเริงอย่างมาก*, -รื่นเริงอย่างมาก-

รื่นเริงอย่างมาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
exult(อิกซัลทฺ') vi. รื่นเริงอย่างมาก,ดีอกดีใจมาก, See also: exultingly adv.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รื่นเริงอย่างมาก
Back to top