ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รีบกิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รีบกิน*, -รีบกิน-

รีบกิน ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bolt down (phrv.) รีบกิน See also: กินอย่างเร่งรีบ
gobble down (phrv.) รีบกินอย่างมูมมาม See also: กินอย่างตะกละตะกลาม Syn. gobble up
gobble up (phrv.) รีบกินอย่างมูมมาม See also: กินอย่างตะกละตะกลาม Syn. gobble down

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รีบกิน
Back to top