ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รีบกลืน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รีบกลืน*, -รีบกลืน-

รีบกลืน ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bolt (vt.) รีบกลืนอาหารโดยไม่ได้เคี้ยว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รีบกลืน
Back to top