ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ริบทรัพย์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ริบทรัพย์*, -ริบทรัพย์-

ริบทรัพย์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ริบทรัพย์สิน (v.) forfeiture of property Syn. ยึดทรัพย์สิน Ops. คืนทรัพย์สิน
English-Thai: HOPE Dictionary
disposses(ดิสพะเซส') vt. ริบทรัพย์,ยึดทรัพย์,ปลด,ชิง,ขับออก., See also: dispossession n. dispossesor n. dispossessory adj., Syn. dismiss
sequester(ซีเควส'เทอะ) vt. ทำให้ตัดขาด,ทำให้สันโดษ,ทำให้โดดเดี่ยว,แยกออก,แยกจาก,ยกเลิก,เพิกถอน,อายัด,ริบทรัพย์,ยึดทรัพย์, See also: sequestrable adj., Syn. i separate
English-Thai: Nontri Dictionary
dispossess(vt) ไล่ออก,ขับไล่,ปลด, ริบทรัพย์,ยึดเอา,ชิง
sequester(vt) ยึดทรัพย์,ริบทรัพย์,อายัด,แยกออก,เพิกถอน,ยกเลิก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
attainderการริบทรัพย์ของผู้เป็นกบฏ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enemy propertyการริบทรัพย์เชลย [TU Subject Heading]
Forfeitureการริบทรัพย์ [TU Subject Heading]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ริบทรัพย์
Back to top