ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รางวัลพิเศษ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รางวัลพิเศษ*, -รางวัลพิเศษ-

รางวัลพิเศษ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
tip (n.) เงินรางวัลพิเศษ See also: เงินตอบแทนการบริการ Syn. gift, reward

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รางวัลพิเศษ
Back to top