ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รักษาสัญญา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รักษาสัญญา*, -รักษาสัญญา-

รักษาสัญญา ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
renege on (phrv.) ไม่รักษาสัญญา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She never keeps her promisesเธอไม่เคยรักษาสัญญาเลย
She broke her promiseเธอไม่รักษาสัญญา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รักษาสัญญา
Back to top