ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระดับต่ำกว่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระดับต่ำกว่า*, -ระดับต่ำกว่า-

ระดับต่ำกว่า ในภาษาอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Basin แอ่ง บริเวณพื้นที่ที่มีระดับต่ำกว่าพื้นดินโดยรอบ คำนี้ใช้ประกอบกับคำอื่น ๆ เช่น แอ่งทะเลสาบ (lake basin) แอ่งน้ำบาดาล (ground water basin) แอ่งตื้น ๆ บนพื้นมหาสมุทร แอ่งบนผิวดวงจันทร์ แอ่งน้ำขึ้นน้ำลง นอกจากนี้ basin ยังใช้หมายถึง บริเวณลุ่มน้ำ (drainage basin) ลุ่มน้ำ (river basin) และแอ่งโครงสร้าง (structure basin) ด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be up (phrv.) ขึ้นมาข้างบน (จากระดับต่ำกว่า)
move down (phrv.) ย้ายไปอยู่ระดับต่ำกว่าที่เคยอยู่ Syn. move up
O level (n.) การสอบในระดับต่ำกว่า A level (ใน England และ Wales)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระดับต่ำกว่า
Back to top