ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รอบเมือง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รอบเมือง*, -รอบเมือง-

รอบเมือง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
environs(เอนไว'เรินซ) n.,pl. สิ่งที่ล้อมรอบ,ส่วนที่ล้อมรอบ,ชานเมือง,เขตรอบเมือง., Syn. suburbs,
English-Thai: Nontri Dictionary
environs(n) บริเวณโดยรอบ,บริเวณรอบเมือง,ชานเมือง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
outer belt (n.) ถนนวงแหวน (สร้างรอบเมืองเพื่อลดปัญหาจราจรติดขัดในเมือง) Syn. ring road
ring road (n.) ถนนวงแหวน (สร้างรอบเมืองเพื่อลดปัญหาจราจรติดขัดในเมือง)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รอบเมือง
Back to top