ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รองผู้ว่าการ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รองผู้ว่าการ*, -รองผู้ว่าการ-

รองผู้ว่าการ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
undersheriff(อัน'เดอะเ?'ริฟ) n. ผู้ช่วยนายอำเภอ,รองนายอำเภอ,รองผู้ว่าการแคว้นหรือมลฑล., See also: undersheriffship n.
vice-governor(ไวสฺกัฟ'เวิร์นเนอะ) n. รองผู้ว่าราชการจังหวัด,รองข้าหลวง,รองผู้ว่าการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lieutenant governorรองผู้ว่าการ, รองผู้ว่าราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รองผู้ว่าการ
Back to top