ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รองประธานาธิบดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รองประธานาธิบดี*, -รองประธานาธิบดี-

รองประธานาธิบดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
electoral voteคะแนนเสียงที่ลงโดยผู้แทนรัฐ (electoral college) ในการเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
vice presidentรองประธาน,รองประธานาธิบดี, See also: vice presidency n. vice-presidency n. vice-presidential adj., Syn. vice-president.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Vice Presidentรองประธานาธิบดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
vice president (n.) รองประธานาธิบดี See also: รองประธานบริษัท
Vice President (n.) รองประธานาธิบดี
veep (n.) รองประธานาธิบดี (คำสแลง)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รองประธานาธิบดี
Back to top