ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รองข้าหลวง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รองข้าหลวง*, -รองข้าหลวง-

รองข้าหลวง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
vice-governor(ไวสฺกัฟ'เวิร์นเนอะ) n. รองผู้ว่าราชการจังหวัด,รองข้าหลวง,รองผู้ว่าการ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รองข้าหลวง
Back to top