ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รวมได้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รวมได้*, -รวมได้-

รวมได้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
acrostic(อะครอส' ทิค) n. โคลงกระทู้, โคลงที่แยกรวมได้, ปริศนารูปโครงที่แยกรวมได้
collectable(คะเลค'ทะเบิล) adj. ซึ่งพอจะรวบรวมได้,ซึ่งพอจะเก็บได้
collectible(คะเลค'ทะเบิล) adj. ซึ่งพอจะรวบรวมได้,ซึ่งพอจะเก็บได้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
inferential statisticsสถิติเชิงอนุมาน, การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากตัวอย่างเพื่ออ้างอิงไปถึงข้อมูลทั้งหมด เป็นศาสตร์ที่ให้วิธีการเลือกตัวแทนที่ดีของประชากร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
collectable (adj.) ที่สามารถรวบรวมได้ Syn. collectible
collectible (adj.) ที่สามารถรวบรวมได้ Syn. collectable
congregate (adj.) ที่รวบรวมได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รวมได้
Back to top