ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รวมเข้าด้วย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รวมเข้าด้วย*, -รวมเข้าด้วย-

รวมเข้าด้วย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รวมเข้าด้วยกัน (v.) join See also: associate Syn. ร่วมกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
consolidate(คันซอล'ลิเดท) {consolidated,consolidating,consolidates} vt. ทำให้แข็งแรง,ทำให้มั่นคง,รวบรวมกำลัง,รวบรวมเข้าด้วยกัน. vi.รวม,รวมเข้ากัน., See also: consolidator n. ดูconsolidate, Syn. combine ###A. weaken
consolidation(คันซอลลิเด'เชิน) n. การทำให้แข็งแรง,การรวบรวมกำลัง,การรวมเข้าด้วยกัน, See also: consolidative adj. ดูconsolidation
gathering(แกธ'เธอริง) n. การรวบรวม,การเก็บรวม,การรวมกลุ่ม,สิ่งที่เก็บรวมเข้าด้วยกัน,กลุ่มคน,ฝีหนอง, Syn. meeting,assembly,crowd
incorporate 1(อินคอร์' เพอเรท) vt. รวมเข้าด้วยกัน, รวมเข้าเป็นรูปบริษัท, ทำให้รวมกัน. -vi. รวมเข้าด้วยกัน. -adj. ซึ่งรวมเข้าด้วยกัน., See also: incorporative adj., Syn. take in, include
English-Thai: Nontri Dictionary
incorporate(vt) รวมเข้าด้วยกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
incorporation๑. การรวมเข้าด้วยกัน๒. การก่อตั้งบริษัท, การก่อตั้งบรรษัท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coexistence การอยู่ร่วมกัน การอยู่ร่วมกันของกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ใน พื้นที่ หรือในประเทศก่อนแล้ว กับประชากรกลุ่มที่ย้ายถิ่นเข้าไปอยู่ ถ้ามีการขจัดความแตกต่างระหว่างสองกลุ่มเพื่อให้รวมเข้าด้วยกัน ได้เรียกว่า เป็นการรวมเข้าด้วยกัน (integration) ในทางตรงข้ามการแบ่งแยกระหว่างประชากรสองกลุ่มในการอยู่ร่วมกันเรียกว่า การ แบ่งแยก (segregation) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fuse (vi.) รวมเข้าด้วยกัน See also: เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน Syn. blend, combine, unite
fuse (vt.) รวมเข้าด้วยกัน See also: เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน Syn. blend, combine, unite
fuze (vi.) รวมเข้าด้วยกัน See also: เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน Syn. blend, combine, unite
fuze (vt.) รวมเข้าด้วยกัน See also: เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน Syn. blend, combine, unite
incorporate (vt.) รวมเข้าด้วยกัน See also: ทำให้รวมกัน Syn. consolidate, unite
incorporate (vi.) รวมเข้าด้วยกัน See also: รวมกัน Syn. consolidate, unite
merge (vi.) รวมเข้าด้วยกัน Syn. combine, integrate Ops. separate, divide
merge (vt.) รวมเข้าด้วยกัน See also: รวม Syn. combine, integrate Ops. separate, divide
join (vt.) รวมเข้าด้วยกัน (ถนน, แม่น้ำ) See also: บรรจบกัน
absorption (n.) การรวมเข้าด้วยกัน
batch (vt.) นำมารวมเข้าด้วยกัน
integration (n.) การรวมเข้าด้วยกัน See also: การผสมผสาน Syn. composition, unification

รวมเข้าด้วย ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
整合[せいごう, seigou] Thai: การรวมเข้าด้วยกัน English: integration

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รวมเข้าด้วย
Back to top