ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยินดีปรีดา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยินดีปรีดา*, -ยินดีปรีดา-

ยินดีปรีดา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
uplift(อัพลิฟทฺ') vt.,vi. ยกสูงขึ้น,ทำให้สูงขึ้น,ยกระดับ,ปรับปรุงให้ดีขึ้น. n. การยกให้สูงขึ้น,การทำให้ดีขึ้น,ความยินดีปรีดา,อารมณ์ฮึกเหิม,ที่ครอบทรวงอก,ยกทรง,ส่วนที่นูนขี้นของพื้นผิวโลก., See also: upliftment n., Syn. raise
English-Thai: Nontri Dictionary
exult(vi) ปราโมทย์,หรรษา,ยินดีปรีดา,ดีใจมาก
exultant(adj) ปีติยินดี,ปรีดิ์เปรม,ยินดีปรีดา,ปราโมทย์
exultation(n) ความปีติยินดี,ความปราโมทย์,ความยินดีปรีดา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยินดีปรีดา
Back to top