ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยังไม่ตัดสินใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยังไม่ตัดสินใจ*, -ยังไม่ตัดสินใจ-

ยังไม่ตัดสินใจ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
on the horns of a dilemma (idm.) ยังไม่ตัดสินใจระหว่างสองสิ่ง
hang in the balance (idm.) อยู่ในสภาพที่ยังไม่ตัดสินใจ See also: ยังไม่ตัดสินใจ
in the balance (idm.) อยู่ในสภาพที่ยังไม่ตัดสินใจ See also: ยังไม่ตัดสินใจ
undecided (adj.) ที่ยังไม่ตัดสินใจ Syn. indecisive, doubtful Ops. decided
undecided (n.) คนที่ยังไม่ตัดสินใจไม่ได้ See also: คนที่ตัดสินใจไม่เด็ดขาด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I haven't decided yetฉันยังไม่ตัดสินใจเลย แล้วคุณล่ะ
I haven't decided whether to take the job or notฉันยังไม่ตัดสินใจเลยว่าจะรับงานนั้นหรือไม่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยังไม่ตัดสินใจ
Back to top