ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยอมยกให้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยอมยกให้*, -ยอมยกให้-

ยอมยกให้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
concession(คันเซส'เชิน) n. การยินยอม,การยอมอ่อนข้อให้,สิ่งที่ยินยอม,เรื่องที่ยินยอม,สัมปทาน,สิ่งที่ยอมยกให้หรือโอนให้,เขตเช่า, Syn. yielding,compromise,admission
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cession๑. การยอมยกให้๒. การยอมโอนให้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
give up (phrv.) ยอมยกให้ See also: ยินยอมให้ Syn. deliver over, give over

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยอมยกให้
Back to top