ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มีไม่พอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มีไม่พอ*, -มีไม่พอ-

มีไม่พอ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
as far as it goes (idm.) เท่าที่จะเป็นได้ (มักใช้กล่าวถึงสิ่งที่มีไม่พอ)
be pushed for (phrv.) แทบจะมีไม่พอ See also: ไม่เพียงพอ Syn. press for, press hard

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มีไม่พอ
Back to top