ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ*, -มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ-

มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
understaff (vt.) มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
Back to top