ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มีอำนาจเหนือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มีอำนาจเหนือ*, -มีอำนาจเหนือ-

มีอำนาจเหนือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
command(คะมานดฺ') {commanded,commanding,commands} v. บัญชา,สั่ง,สั่งการ,ควบคุม,มีอำนาจเหนือ,ควรได้รับ -n. การออกคำสั่ง,คำสั่ง,อำนาจสั่ง,ตำแหน่งบัญชาการ,คนในบังคับบัญชา,อักษรหรือสัญลักษณ์ที่ใช้สั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน, Syn. order
control(คันโทรล') {controlled,controlling,controls} vt.,n. (การ) ควบคุม,มีอำนาจเหนือ,บังคับ,บังคับบัญชา,ยับยั้ง, See also: controllability n. ดูcontrol controllableness n. ดูcontrol, Syn. hold,rule,restraint
dominance(ดอม'มะเนินซฺ) n. การปกครอง,การมีอำนาจเหนือ,การครอบงำ,ภาวะที่ถูกครอบงำ., See also: dominancy n. ดูdominance, Syn. command,power,rule,authority
dominant(ดอม'มะเนินทฺ) adj. ซึ่งครอบงำ,มีอำนาจเหนือ,ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ,ซึ่งมีบทบาทสำคัญ,ซึ่งปกครอง,เด่น n. ตัวสำคัญ, Syn. superior,major
dominate(ดอม'มะเนท) vt.,vi. ครอบงำ,มีอำนาจเหนือ,มีอิทธิพลเหนือ,ปกครอง,อยู่เหนือ., See also: dominatingly adv. ดูdominate dominator n. ดูdominate
domination(ดอมมะเน'เชิน) n. การครอบงำ,การมีอำนาจเหนือ,การมีอิทธิพลเหนือ,การปกครอง,การควบคุม, Syn. jurisdiction
overmastervt. ครอบงำมีอำนาจเหนือ,พิชิต
predominant(พรีดอม'มิเนินทฺ) adj. มีอำนาจเหนือ,มีอิทธิพลเหนือ,มีมากกว่า,เด่น,
predominate(พรีดอม'มิเนท) vi.,vt. เหนือกว่า,มีอำนาจเหนือ,มีอิทธิพลเหนือ,มีมากกว่า,ปกครอง,ครอบงำ., See also: predomination n. predominator n.
English-Thai: Nontri Dictionary
dominance(n) การครอบงำ,ความมีอำนาจเหนือ,การปกครอง,ความเด่น
dominant(adj) ซึ่งมีอำนาจเหนือ,ซึ่งมีบทบาทสำคัญ,เด่น,มีอิทธิพลต่อ
dominate(vt) ครอบครอง,ปกครอง,ครอบงำ,มีอำนาจเหนือ,อยู่เหนือ
overpower(vt) มีอำนาจเหนือ,มีกำลังเหนือ,ใช้กำลัง,ทำให้หมดกำลัง
predominance(n) ความเด่น,ความมีอำนาจเหนือกว่า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
suzeraintyการมีอำนาจเหนือประเทศอื่น, การมีอำนาจเหนือประเทศราช [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dominate over (phrv.) มีอำนาจเหนือ See also: มีอิทธิพลเหนือ, ควบคุม Syn. domineer over
domineer over (phrv.) มีอำนาจเหนือ See also: มีอิทธิพลเหนือ, ควบคุม Syn. dominate over
gobble up (phrv.) มีอำนาจเหนือ
predominate over (phrv.) มีอำนาจเหนือกว่า See also: มีอิทธิพลกว่า
prevail (vi.) มีอำนาจเหนือกว่า Syn. control, predominate
domination (n.) การมีอำนาจเหนือกว่า
overlord (n.) ผู้มีอำนาจเหนือผู้อื่น Syn. dictator, king, potentate
predominant (adj.) ที่มีอำนาจเหนือกว่า See also: มีอิทธิพลเหนือ, มีมากกว่า Syn. mighty, almighty, supreme
suzerain (n.) รัฐที่มีอำนาจเหนือรัฐอื่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มีอำนาจเหนือ
Back to top