ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มีอารมณ์ร้าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มีอารมณ์ร้าย*, -มีอารมณ์ร้าย-

มีอารมณ์ร้าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
bilious(บิล'เยิส) adj. เกี่ยวกับน้ำดี,ซึ่งมีน้ำดีออกมากผิดปกติ,เป็นโรคตับหรือน้ำดี,มีอารมณ์ร้าย
brimstonen. กำมะถัน,หญิงที่มีอารมณ์ร้าย,หญิงที่กล้าและแข็งแรงอย่างผู้ชาย
crosspatch(ครอส'แพช) n. คนที่มีอารมณ์ร้าย,คนที่มีอาการฉุนเฉียว
currish(เคอ'ริช) adj. มีอารมณ์ร้าย,ชอบทะเลาะ,เลว,น่ารังเกียจ., See also: currishness n.
hunks(ฮังคซฺ) n. บุคคลที่มีอารมณ์ร้าย,คนขี้เหนียว, Syn. miser
spitfire(สพิท'ไฟเออะ) n. บุคคล (โดยเฉพาะผู้หญิง) ที่มีอารมณ์ร้าย, Spitfire เครื่องบินรบเครื่องยนต์เดียวของอังกฤษที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่สอง
termagant(เทอ'มะเกินทฺ) n. หญิงดุร้าย,หญิงที่มีอารมณ์ร้าย. adj. รุนแรง,ปั่นป่วน,อารมณ์ร้าย,ดุร้าย., Syn. virago
virago(วิเร'โก) n. หญิงดุร้าย,หญิงที่มีอารมณ์ร้าย,หญิงที่มีกำลังวังชาเหมือนชาย pl. viragoes,viragos, Syn. vestal,celibate,maiden
English-Thai: Nontri Dictionary
bilious(adj) เกี่ยวกับน้ำดี,โมโหร้าย,มีอารมณ์ร้าย,โทสะร้าย
ILL-ill-tempered(adj) มีอารมณ์ไม่ดี,มีอารมณ์ร้าย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
querulously (adv.) มีอารมณ์ร้าย
shrewish (adj.) ซึ่งมีอารมณ์ร้าย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มีอารมณ์ร้าย
Back to top