ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มีส่วนร่วมกับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มีส่วนร่วมกับ*, -มีส่วนร่วมกับ-

มีส่วนร่วมกับ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
partake in (phrv.) มีส่วนร่วมกับ See also: มีส่วนใน Syn. participate in
participate with (phrv.) มีส่วนร่วมกับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มีส่วนร่วมกับ
Back to top