ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มีลักษณะของ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มีลักษณะของ*, -มีลักษณะของ-

มีลักษณะของ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
amateurish(แอมมะเทอ' ริช) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของนักสมัคเล่น -amateurishness, amateurism n. (unskilled)
ambivert(แอม' บิเวอร์ท) n., psycho. บุคคลท่มีลักษณะของบุคคลิกภาพระหว่าง extrovert กับ introvert คนอุภัยวัตน์
aristocratic(อะริสโทแครท'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ (คณาธิปไตย) ,มีลักษณะของคนชั้นสูง
aristocratical(อะริสโทแครท'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ (คณาธิปไตย) ,มีลักษณะของคนชั้นสูง
atavistic(แอททะวิส 'ทิค) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของ atavism
bitmapped fontแบบอักษรบิตแมปหมายถึง แบบอักษรที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ รวมตัวกันที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) เมื่อขยายขนาดให้ใหญ่ จะเห็นรอยหยัก ๆ ไม่เรียบสวย กับทั้งยังเปลืองที่เก็บมาก ดู bitmapped image ประกอบ
bitmapped graphic(กราฟิกบิตแมป) หมายถึง ภาพที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสงที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) จุดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ การขยายขนาดของภาพจะทำให้จุดนี้โตขึ้น และเห็นเป็นรอยหยัก ๆ ถ้าเป็นเส้นโค้ง ก็จะยิ่งเห็นได้ชัด โปรแกรมวาดภาพบางโปรแกรม เช่น MacPaint หรือ Paint จะสร้างและและเก็บภาพ ในลักษณะนี้ ในระบบวินโดว์ แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้ จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .BMPมีความหมายเหมือน bitmapped image
bitmapped imageภาพบิตแมป หมายถึง ภาพที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสงที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) จุดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก การขยายขนาดของภาพจะทำให้จุดนี้โตขึ้น และเห็นเป็นรอยหยัก ๆ ถ้าเป็นเส้นโค้ง ก็จะยิ่งเห็นได้ชัด โปรแกรมวาดภาพบางโปรแกรม เช่น MacPaint หรือ Paint จะสร้างและและเก็บภาพ ในลักษณะนี้ ในระบบวินโดว์ แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้ จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .BMPมีความหมายเหมือน bitmapped graphic
bourgeois(บัวร์วา') n. คนที่เป็นชั้นกลาง,พ่อค้า,นักธุรกิจ,เจ้าของร้าน,เสรีชนในสมัยโบราณ,ชนชั้นพื้นธรรมดา adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของคนชั้นกลาง,พื้นธรรมดา, Syn. conventional -pl. bourgeois -Conf. bourgeoise
capitular(คะพิช'ชุลาร) adj. มีลักษณะของหัว,เกี่ยวกับคณะบาทหลวง
consumptive(คันซัมพฺ'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการบริโภค,มีลักษณะทำลาย,มีลักษณะเผาผลาญ,เป็นหรือมีลักษณะของวัณโรค., See also: consumptiveness n. ดูconsumptive, Syn. consuming
contagious(คันเท'เจิส) adj. มีลักษณะของโรคติดต่อ,แพร่หลายง่าย, See also: contagiousness n. ดูcontagious contagiosity n. ดูcontagious, Syn. communicable -Conf. infectious -Conf. contiguous,infectious
conventual(คันเวน'ชวล) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของสำนักแม่ชี n. แม่ชี,นางชี
crusty(คริส'ที) adj. เกี่ยวกับเปลือกนอก,ซึ่งมีลักษณะของเปลือก,ดื้อ,หยาบ,ไม่สุภาพ., See also: crustiness n., Syn. peevish,surly,curt
denunciatoryadj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของการประณาม, Syn. denunciative
dusty(ดัส'ที) adj. เป็นฝุ่น,มีลักษณะของฝุ่น,เป็นสีน้ำตาลอ่อน,เป็นสีฝุ่น., See also: dustily adv. dustiness n.
earthyadj. เกี่ยวกับดิน,มีลักษณะของโลก,เป็นจริง,ซึ่งปฏิบัติได้,หยาบ,โดยตรง,เกี่ยวกับโลกีย์วิสัย, See also: earthily adv. ดูearthy
familial(ฟะมิล'เลียล) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของครอบครัว,เป็นกรรมพันธุ์, Syn. free
fetal(ฟี'เทิล) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของทารกในครรภ์
fibrous(ไฟ'บรัส) adj. ซึ่งประกอบด้วยหรือมีลักษณะของเส้นใย., See also: fibrousness n.
foetal(ฟี'เทิล) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของทารกในครรภ์
gallant(แกล'เลินทฺ) adj. กล้าหาญ,ชอบช่วยเหลือคนอื่น,สง่างาม,สุภาพ,เอาอกเอาใจสตรี,เจ้าชู้,จีบผู้หญิงเก่ง,มีลักษณะของอัศวิน. n. บุรุษที่กล้าหาญชอบช่วยเหลือผู้อื่น,บุรุษที่สง่างาม,คนเจ้าชู้,คนรัก,ชู้รัก. vt. ขอความรักจาก,กระทำเป็นคนรักของ,เอาใจผู้หญิง. vi. จีบผู้หญ
gaseous(แก๊ส'เซียส,-เชียส) adj. เป็นแก๊ส,มีลักษณะของแก๊ส., See also: gaseousness n.
genial(จี'เนียล,เจน'เยิล) adj. ใจดี,เห็นใจคนอื่น,ร่าเริง,มีมิตรไมตรีจิต,เบิกบานใจ,มีลักษณะของอัจฉริยบุรุษ,เกี่ยวกับคาง, See also: genialness n., Syn. cordial,lively
girlish(เกิร์ล'ลิช) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของเด็กผู้หญิง
hierarchic(ไฮอะรา'คิคัล) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของ hierarch.
hierarchical(ไฮอะรา'คิคัล) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของ hierarch.
hirsute(เฮอ'ซุท) adj. มีขนขึ้นเต็ม,มีขนดกเกี่ยวกับขน,มีลักษณะของขน., See also: hirsuteness n.
hominineadj. (คล้ายหรือมีลักษณะของคน)
humanise(ฮิว'เมินไนซ) vt.,vi. ทำให้จิตใจเมตตากรุณา,ทำให้มีลักษณะของมนุษย์,กลายเป็นลักษณะของมนุษย์., See also: humanisation,humanization n. humaniser,humanizer n., Syn. scholar
humanize(ฮิว'เมินไนซ) vt.,vi. ทำให้จิตใจเมตตากรุณา,ทำให้มีลักษณะของมนุษย์,กลายเป็นลักษณะของมนุษย์., See also: humanisation,humanization n. humaniser,humanizer n., Syn. scholar
hybrid computerคอมพิวเตอร์ลูกผสมหมายถึงคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะของอะนาล็อกคอมพิวเตอร์ (analog computer) และดิจิตอลคอมพิวเตอร์ (digital computer) ผสมกัน คือ มีอุปกรณ์เชื่อมต่อที่สามารถแปลงข้อมูลทั้งสองประเภทนั้นได้ดู analog computer, และ digital computer ประกอบ
igneous(อิก'เนียส) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของไฟ
impersonal(อิมเพอ' ซะเนิล) adj. ไม่ใช่ส่วนตัว, ไม่มีลักษณะของมนุษย์, ไม่ใช่บุรุษสรรพนาม. -n. คำกริยาหรือคำนามที่ไม่ใช่บุรุษสรรพนาม.
impersonalise(อิมเพอ' เซิน นะไลซ) vt. ทำให้ไม่ใช่ส่วนตัว, ทำให้ไม่มีลักษณะของบุคคลหรือมนุษย์, ทำให้ขาดบุคลิกภาพ., See also: impersonalisation,impersonalization n.
inorganic(อินออร์แกน'นิค) adj. เกี่ยวกับอนินทรียสาร,ไม่มีลักษณะของสิ่งมีชีวิต,ไม่ใช่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ,มาจากภายนอก.
julian(จูล'เยิน) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของจูเลียส ซีซาร์ จูเลียน เป็นวิธีคิดคำนวณวันที่อย่างง่าย ๆ วิธีหนึ่ง ระบบจูเลียนนี้กำหนดให้ทุก ๆ วันมีหมายเลขเฉพาะ เช่น วัน 1 แทนวันที่ 1 มกราคม เมื่อ 4713 ปีก่อนคริสตศักราช วัน 2448299 ก็แทนวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1991 เป็นต้น
mannish(แมน'นิช) adj. คล้ายคน,เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของคน,เหมาะกับคน., See also: mannishly adv. mannishness n., Syn. manly
masculine(แมส'คิวลิน) adj. ชาย,เพศชาย,มีลักษณะของชาย,มีความเป็นชาย,เข้มแข็ง. n. เพศชาย. (ไวยากรณ์) เพศชาย,คำนามที่เป็นเพศชาย., See also: masculinely adv. masculinity n., Syn. virile,strong
mcga(เอ็มซีจีเอ) ย่อมาจาก Monochrome/Color Graphics Adapter บริษัทไอบีเอ็มผลิตขึ้นเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์ PS/2 มีลักษณะของ MGA และ CGA ปนกัน ปัจจุบัน จอภาพส่วนใหญ่จะเป็น EGA และ VGA หมดแล้ว ดู EGA, VGA ประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
aristocratic(adj) เกี่ยวกับขุนนาง,ที่มีลักษณะของชนชั้นสูง
girlish(adj) เหมือนเด็กหญิง,มีลักษณะของเด็กผู้หญิง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
serial ATA (SATA)ซีเรียลเอทีเอ, ขั้วต่อสำหรับใช้เชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์ หรือดีวีดีไดร์ฟที่มีลักษณะของการส่งข้อมูลเป็นแบบอนุกรม มีอัตราเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงกว่าแบบ EIDE [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
run to (phrv.) มีลักษณะของ See also: มีแนวโน้มไปทาง Syn. run in
Americanize (vt.) มีลักษณะของอเมริกา Syn. make into an American, introduce to American
introduce to American (vt.) มีลักษณะของอเมริกา Syn. make into an American
make into an American (vt.) มีลักษณะของอเมริกา Syn. introduce to American
Americanization (n.) การกลายเป็นมีลักษณะของอเมริกา
Americanize (vi.) กลายเป็นมีลักษณะของอเมริกา
androgynous (adj.) ที่มีลักษณะของทั้งสองเพศ Syn. hermaphroditic
bisexual (adj.) ที่มีลักษณะของทั้งสองเพศ Syn. androgynous, hermaphroditic
epicene (n.) คนที่มีลักษณะของทั้งสองเพศ (ทางวรรณคดี) See also: สิ่งที่มีลักษณะของทั้งสองเพศ
fibroid (adj.) ซึ่งมีลักษณะของเส้นใย See also: ประกอบด้วยเส้นใย, คล้ายเส้นใย Syn. fibrous
fibrous (adj.) ซึ่งมีลักษณะของเส้นใย See also: ประกอบด้วยเส้นใย, คล้ายเส้นใย Syn. tissued, fibroid
grandmotherly (adj.) ซึ่งมีลักษณะของย่า / ยาย
hermaphroditic (adj.) ที่มีลักษณะของทั้งสองเพศ Syn. androgynous
highland (adj.) เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของบริเวณที่สูง
humanly (adv.) เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของมนุษย์
igneous (adj.) ซึ่งมีลักษณะของไฟ (คำทางการ) See also: เกี่ยวกับลักษณะของไฟ, ร้อนเป็นไฟ Syn. pyrogenous
interlocutory (adj.) ซึ่งมีลักษณะของการสนทนา See also: ซึ่งมีลักษณะของการอภิปราย
lordly (adj.) ซึ่งมีลักษณะของขุนนาง
lordly (adv.) อย่างมีลักษณะของขุนนาง
musculinity (n.) ความมีลักษณะของเพศชาย See also: ความสามารถในการให้กำเนิดลูก, ความสามารถในการแพร่พันธุ์ Ops. effeminacy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มีลักษณะของ
Back to top