ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มีบาป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มีบาป*, -มีบาป-

มีบาป ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
impeccant(อิมเพค'เคินทฺ) adj. ไม่มีบาป, ไม่ทำบาป., See also: impeccance, impeccancy n.
sinless(ซิน'ลิส) adj. ไม่มีบาป,ไร้มลทิน,ไร้ราคี,บริสุทธิ์, Syn. guiltless
English-Thai: Nontri Dictionary
peccable(adj) ซึ่งทำผิดได้,ซึ่งมีบาป,ซึ่งมีมลทิน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มีบาป
Back to top