ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มีน้อยที่สุด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มีน้อยที่สุด*, -มีน้อยที่สุด-

มีน้อยที่สุด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
minify(มิน`นะไฟ) yt. ทำให้น้อยลง ทำให้มีน้อยที่สุด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มีน้อยที่สุด
Back to top