ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มีจิตใจที่ไม่มุ่งมั่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มีจิตใจที่ไม่มุ่งมั่น*, -มีจิตใจที่ไม่มุ่งมั่น-

มีจิตใจที่ไม่มุ่งมั่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
scatterbrainedadj. ไม่รอบคอบ,เลินเล่อ,ประมาท,มีจิตใจที่ไม่มุ่งมั่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มีจิตใจที่ไม่มุ่งมั่น
Back to top