ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มากไปกว่านี้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มากไปกว่านี้*, -มากไปกว่านี้-

มากไปกว่านี้ ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm not sure I'll be studying it much longer!ฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะเรียนรู้มันนานมากไปกว่านี้ได้อีก
I've really nothing more to sayฉันไม่มีอะไรจะพูดมากไปกว่านี้จริงๆ
There is nothing more going on between John and meระหว่างจอห์นและฉันไม่มีอะไรก้าวหน้ามากไปกว่านี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มากไปกว่านี้
Back to top