ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มั่นใจใน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มั่นใจใน*, -มั่นใจใน-

มั่นใจใน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มั่นใจในตัวเอง (adj.) self-confident
มั่นใจในตัวเอง (adj.) self-confident See also: self-assured Syn. เชื่อมั่นในตัวเอง
English-Thai: HOPE Dictionary
believe(บิลิฟว') {believed,believing,believes} vt. เชื่อ,มั่นใจใน,ศรัทธา,เชื่อว่า,เข้าใจว่า, See also: believable adj. ดูbelieve believer n. ดูbelieve, Syn. postulate,hold ###A. disbelieve,doubt
inferior complexปมด้อย,ความรู้สึกต่ำต้อย,การขาดความมั่นใจในตัวเอง
English-Thai: Nontri Dictionary
aplomb(n) ความมั่นใจในตนเอง,ความไม่ประหม่า
believe(vt) เชื่อ,เชื่อถือ,ไว้วางใจ,ศรัทธา,มั่นใจใน
SELF-self-confidence(n) ความมั่นใจในตัวเอง,ความเชื่อมั่นในตัวเอง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Insecureการขาดความมั่นใจ, ขาดความมั่นใจในตัวเอง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
build on (phrv.) มั่นใจในการทำบางสิ่ง See also: อาศัย, พึ่งพา (บางสิ่งหรือบางคน) Syn. depend on
build upon (phrv.) มั่นใจในการทำบางสิ่ง See also: อาศัย, พึ่งพา Syn. depend on
make certain of (idm.) มั่นใจในความจริงของ Syn. make of, make sure of
self-assured (adj.) มั่นใจในตัวเอง See also: ซึ่งเชื่อมั่นในตนเอง Syn. confident, assertive, self-confident
confirm in (phrv.) ทำให้มั่นใจในเรื่อง
dashing (adj.) ซึ่งมีความมั่นใจในตัวเอง See also: ซึ่งมีเสน่ห์ Syn. confident, smart
flash Harry (sl.) ชายหนุ่มที่โอ้อวดและมั่นใจในตนเองมากเกินไป
satisfy of (phrv.) ทำให้มั่นใจใน See also: ทำให้แน่ใจในเรื่อง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มั่นใจใน
Back to top