ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มนุษย์เดินดิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มนุษย์เดินดิน*, -มนุษย์เดินดิน-

มนุษย์เดินดิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
earthling(เอิร์ธ'ลิง) n. มนุษย์,มนุษย์เดินดิน,คนธรรมดาสามัญ
son of adamn. มนุษย์,มนุษย์เดินดิน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มนุษย์เดินดิน
Back to top