ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ภาวะที่ถูกทำลาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ภาวะที่ถูกทำลาย*, -ภาวะที่ถูกทำลาย-

ภาวะที่ถูกทำลาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
annihilation(อะไนฮิเล' เชิน) n.การทำลายล้าง,ภาวะที่ถูกทำลายล้าง, Syn. destruction)
destruction(ดิสทรัค'เชิน) n. การทำลาย,ภาวะที่ถูกทำลาย,, See also: destructionist n., Syn. ruin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ภาวะที่ถูกทำลาย
Back to top