ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฟังอย่างตั้งใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฟังอย่างตั้งใจ*, -ฟังอย่างตั้งใจ-

ฟังอย่างตั้งใจ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
attend to (phrv.) ฟังอย่างตั้งใจ See also: สนใจฟัง Syn. pay to
drink in (phrv.) ฟังอย่างตั้งใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฟังอย่างตั้งใจ
Back to top