ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พูดโจมตี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พูดโจมตี*, -พูดโจมตี-

พูดโจมตี ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
go for (phrv.) พูดโจมตี
let someone have it (idm.) พูดโจมตี See also: กล่าวโจมตี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พูดโจมตี
Back to top