ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พูดเสียงสั่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พูดเสียงสั่น*, -พูดเสียงสั่น-

พูดเสียงสั่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
quaver(เคว'เวอะ) vi. สั่น,สั่นเทา,vi. พูดเสียงสั่น,n. การสั่น,เสียงสั่น,เสียงดนตรีเสียงที่8, See also: quaverer n. quaveringly adv. quavery adj. quaverous adj., Syn. tremble,vibrate
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
trill (vi.) พูดเสียงสั่น
chatter (vi.) พูดเสียงสั่นกึกๆ See also: พูดเสียงกึกๆ (เช่นเมื่อรู้สึกหนาวตัวสั่น) Syn. click
quavery (adj.) ซึ่งพูดเสียงสั่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พูดเสียงสั่น
Back to top