ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พูดเรื่อยเจื้อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พูดเรื่อยเจื้อย*, -พูดเรื่อยเจื้อย-

พูดเรื่อยเจื้อย ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
garrulous (adj.) พูดเรื่อยเจื้อย See also: พูดมาก Syn. chatty, gabby, talkative Ops. quiet, silent
maunder (vi.) พูดเรื่อยเจื้อย See also: พูดไร้จุดหมาย, พูดไม่รู้เรื่อง Syn. digress, depart Ops. proceed
maunder (vt.) พูดเรื่อยเจื้อย See also: พูดไร้จุดหมาย, พูดไม่รู้เรื่อง
maunderer (n.) คนพูดเรื่อยเจื้อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พูดเรื่อยเจื้อย
Back to top