ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พูดละล่ำละลัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พูดละล่ำละลัก*, -พูดละล่ำละลัก-

พูดละล่ำละลัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
sputter(สพัท'เทอะ) vi.,vt.,n. (การ) พ่นออก,พุ่งออก,ฉีดออก,ถ่มน้ำลาย, (เครื่องยนต์) ดังเป็นพัก ๆ ,ดังเปาะแปะ,พูดละล่ำละลัก,พูดละล่ำละลัก,พูดไม่ต่อเนื่องกัน. n. sputteringly adv., Syn. spatter,stutter
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sputter (vi.) พูดละล่ำละลัก Syn. stammer, stutter
splutter (n.) การพูดละล่ำละลัก See also: การพูดรัวอย่างตะกุกตะกัก Syn. sputter, stammer
sputter (n.) การพูดละล่ำละลัก Syn. stammer, splutter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พูดละล่ำละลัก
Back to top