ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พูดคุยเกี่ยวกับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พูดคุยเกี่ยวกับ*, -พูดคุยเกี่ยวกับ-

พูดคุยเกี่ยวกับ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
converse about (phrv.) พูดคุยเกี่ยวกับ
converse on (phrv.) พูดคุยเกี่ยวกับ
talk about (phrv.) พูดคุยเกี่ยวกับ Syn. advert to, refer to
get onto (phrv.) เริ่มพูดคุยเกี่ยวกับ
shoptalk (n.) การพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Sir, I would like to talk about…ท่านครับ ผมอยากพูดคุยเกี่ยวกับ...
We'll talk about it tomorrowพวกเราจะพูดคุยเกี่ยวกับมันในวันพรุ่งนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พูดคุยเกี่ยวกับ
Back to top