ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พืช)

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พืช)*, -พืช)-

พืช) ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
bulb(บัลบฺ) n. หัวใต้ดิน (พืช) ,กระเปาะ,หลอดไฟฟ้า, See also: bulbar adj. ดูbulb bulbaceous adj. ดูbulb
bulbeln. หัว (พืช) น้อย ๆ ,ส่วนหัวที่แกนใบ
bulbiln. หัว (พืช) น้อย ๆ ,ส่วนหัวที่แกนใบ
comate(โคเมท') n. เพื่อน,สหาย adj. ซึ่งมีพู่ระย้า (บนเมล็ดพืช) ,เป็นขน,เป็นพู่
cross(ครอส) {crossed,crossing,crosses} n. กากบาท,ไม้กางเขน,-Phr. (the Crossไม้กางเขนที่พระเยซูถูกตรึงตนตาย) ,สัญลักษณ์ศาสนาคริสต์,ศาสนาคริสต์,แกงไต,รูปไขว้,ตรา,การตัดสลับกัน,การประสบอุปสรรค,ความลำบาก,ความยุ่งยากใจ,การผสมข้ามพันธ์ (สัตว์หรือพืช) ,พันธุ์ผสม,หมัดเหว
cultivate(คัล'ทะเวท) {cultivated.cultivating,cultivates} vt. เพาะปลูก,เพาะ,ปลูก (พืช) ,เลี้ยง,พัฒนาหรือทำให้ดีขึ้น อุทิศตัวให้กับ
pecann. (พืช) ผลไม้เปลือกแข็งชนิดหนึ่ง
rusty(รัส'ที) adj. เป็นสนิม, (พืช) เป็นโรคเนื่องจากราจำพวก Uredinales,โกรธ,ฉุนเฉียว,เดือดดาล
seedcasen. เปลือกเมล็ด,ผนังที่สุกแล้วของรังไข่ (พืช) ,= pericarp (ดู)
species(สพี'ชีซ,-สพี'ซีซ) n.ชนิด, (พืช) ชนิดของสกุลพืช,จำพวก, -Phr. (the species มนุษย์ มนุษยชาติ) pl. species
stylus(สไท'ลัส) n. เข็มจานเสียง,ปากกาปากแหลมสมัยก่อนที่ใช้เขียนบนแผ่นขี้ผึ้ง,เข็มนาฬิกาแดด,เข็มวาดภาพ, (พืช) ท่อรังไข่,แกนดอกไม้ pl. styli,styluses
succulent(ซัค'คิวเลินทฺ) adj. ฉ่ำ,มีน้ำมาก,อุดมสมบูรณ์,บำรุงจิตใจ, (พืช) มีเนื่อเยื่อและมีน้ำมาก., See also: succulence n. succulency n., Syn. moist,juicy,pulpy
uniparous(ยูนิพ'พะรัส) adj. ให้ไข่ฟองเดียวในครั้งหนึ่ง ๆ ออกลูกท้องละหนึ่ง,ให้กำเนิดบุตรหนึ่งคน, (พืช) ให้กิ่งก้านเดียวในครั้งหนึ่ง ๆ
vascular(แวส'คิวละ) adj. เกี่ยวกับหรือประกอบด้วยท่อหรือหลอด (นำส่งของเหลว,โลหิต,น้ำเหลืองหรือน้ำพืช) ., Syn. vasculose,vasculous, See also: vascularityn.
veil(เวล) n. ผ้าคลุมหน้า,ผ้าคลุมหน้าผู้หญิง,ผ้าโพกหัวของนักบวชหญิง,สิ่งปกคลุม,เครื่องบัง,ม่าน,ฉาก, (พืช) เยื่อหุ้ม, -Phr. (take the veil บวชชี, the veil ชีวิตหรือคำปฎิญาณของชีหรือนักบวชหญิง) vt. ปกคลุม,คลุมหน้า., See also: veillike adj.
ventral(เวน'เทริล) adj. เกี่ยวกับช่องท้อง,เกี่ยวกับพุง,อยู่บนบริเวณช่องท้อง,หน้าท้อง,ด้านท้อง,เกี่ยวกับหรืออยู่บนส่วนหน้า หรือด้านล่างของอวัยวะหรือส่วนของอวัยวะ, (พืช) เกี่ยวกับผิวหน้าส่วนล่างหรือด้านใน. n. ครีบท้อง
versatile(เวอ'ซะไทลฺ,-ทิล) adj. มีประโยชน์หลายอย่าง,สามารถปรับตัวได้ง่าย,มีความสามารถรอบตัว,อเนกประสงค์, (พืช) อยู่ตรงกลางที่สามารถหันไปรอบด้าน., See also: versatility n. versatilely adv., Syn. practical,useful,gifted,resourceful
viviparous(ไววิพ'เพอเริส) adj. ออกลูกเป็นตัว, (พืช) ให้เมล็ดที่เจริญเติบโตเป็นต้น., See also: viviparity n. viviparously adv.
zoophilous(โซออฟ'ฟะเลิส) adj. ซึ่งรักสัตว์, (พืช) ผสมเกสรโดยอาศัยสัตว์เป็นสื่อ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abutilon Indicum Sweetฟันสี(พืช) [การแพทย์]
Aglaia Odorata Lourประยงค์(พืช) [การแพทย์]
Cassia (Genus)แคสเซีย (ชื่อสกุลพืช) [TU Subject Heading]
kingdomอาณาจักร, หมวดหมู่ใหญ่ที่สุดของสิ่งมีชีวิต  เช่น อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์ อาณาจักรโพรทิสตา เป็นต้น แต่อาณาจักรจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยตามลำดับดังนี้คือ ไฟลัม(ในกรณีที่เป็นสัตว์) หรือ ดิวิชัน(ในกรณีที่เป็นพืช) คลาส ออร์เดอร์ แฟมิลี จีนัส สปีชีส์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Piper (Genus)ไพเพอร์ (ชื่อสกุลพืช) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bent (n.) (พืช) หญ้าอ้อ See also: หญ้าแห้ง, หญ้าคา, หญ้ากระด้างจำพวกหนึ่ง บางชนิดใช้เป็นอาหารสำหรับสัตว์
cotyledon (n.) ใบเลี้ยง (พืช) See also: ใบที่แตกออกจากเมล็ดเป็นใบแรก Syn. seed leaf
dwarf (n.) (คน,สัตว์,พืช) ที่แคระแกร็น
equinoctial (adj.) (พืช) ที่ดอกจะบานและหุบในเวลาเฉพาะของวัน (ทางพฤกษศาสตร์) See also: (ดอกของพืช) ซึ่งจะบานและหุบในช่วงเวลาใกล้เคียงกับเวลาเดิม (ทางพฤกษศาสตร์)
excrescence (n.) สิ่งที่งอกออกมาอย่างผิดปกติ (จากคน, สัตว์, พืช) Syn. lump, outgrowth, wart
go to seed (idm.) (พืช)แก่เกินไป(ที่จะเก็บเกี่ยว)
hirsute (adj.) (พืช) ที่มีขน (ทางพฤกษศาสตร์)
muticate (adj.) (พืช) ที่ไม่มีหนาม
outgrowth (n.) อวัยวะที่พัฒนามาจากอวัยวะอื่น (ใช้กับสัตว์หรือพืช) See also: ส่วนประกอบที่พัฒนามาจากส่วนประกอบอื่น
scion (n.) กิ่งตอน (พืช) Syn. bud, implant, shoot, splice, sprout
viable (adj.) ซึ่งเจริญเติบโตได้ (เมล็ดพืช) Syn. alive
weed out (phrv.) ถอน (ต้นไม้ที่ต้องการหรือวัชพืช) ทิ้ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พืช)
Back to top