ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พิสูจน์ว่าจริง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พิสูจน์ว่าจริง*, -พิสูจน์ว่าจริง-

พิสูจน์ว่าจริง ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
attest (vt.) พิสูจน์ว่าจริง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พิสูจน์ว่าจริง
Back to top