ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พิจารณาว่าเป็น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พิจารณาว่าเป็น*, -พิจารณาว่าเป็น-

พิจารณาว่าเป็น ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
regard as (phrv.) พิจารณาว่าเป็น See also: เห็นว่าเป็น Syn. count as, reckon as
see as (phrv.) พิจารณาว่าเป็น See also: มองเห็นว่าเป็น
put down as (phrv.) พิจารณาว่าเป็น (คนอย่างไร) Syn. be down as, put down for
reckon among (phrv.) พิจารณาว่าเป็นของ Syn. count among
believe in (phrv.) พิจารณาว่าเป็นจริง See also: เห็นว่าเป็นจริง
put past (phrv.) พิจารณาว่าเป็นไปได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พิจารณาว่าเป็น
Back to top