ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พิกัดนักมวยรุ่นเบา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พิกัดนักมวยรุ่นเบา*, -พิกัดนักมวยรุ่นเบา-

พิกัดนักมวยรุ่นเบา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
feather weightพิกัดนักมวยรุ่นเบา (น้ำหนัก118-126ปอนด์) ,สิ่งที่เบา,สิ่งที่ไม่สำคัญ . adj. เบา,ไม่สำคัญ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พิกัดนักมวยรุ่นเบา
Back to top