ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พันรอบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พันรอบ*, -พันรอบ-

พันรอบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
caduceus(คะดู'เซียส) n. คทามีปีกและมีงูพันรอบเป็นสัญลักษณ์ของอาชีพแพทย์
drum plotterพล็อตเตอร์แบบดรัมเป็นอุปกรณ์แสดงผลชนิดพล็อตเตอร์ (plotter) มีรูปเป็นทรงกระบอกหรือดรัม มีกระดาษพันรอบ ดรัมนี้จะหมุนไปข้างหน้าและข้างหลังได้ มีปลายเป็นเหมือนปากกาติดอยู่เหนือดรัม ซึ่งจะเลื่อนไปซ้ายไปขวาได้ เวลาวาด จะลากเป็นเส้นลงบนกระดาษ การขยับขึ้นลงของดรัม และปากกาจะทำให้เกิดเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งได้ ความแม่นยำของเครื่องวาดชนิดนี้มีน้อยกว่าเครื่องวาดแบบระนาบ (flatbed plotter) แต่ราคาก็ถูกกว่า จึงนิยมใช้กันมากในเชิงพาณิชย์
entwine(เอนทฺไวน์') vt.,vi. พันรอบ,โอบ,เลื้อยรอบ,ชักใย,ทำให้พัวพัน., Syn. intwine, See also: entwinement n., Syn. twist
khz(กิโลเฮิร์ทซ์) ย่อมาจาก Kilohertz มีค่าเท่ากับ 1,000 เฮิร์ทซ์ เป็นหน่วยวัดจำนวนรอบต่อวินาที 1 กิโลเฮิร์ทซ์ จึงเท่ากับหนึ่งพันรอบต่อวินาที ใช้กับสัญญาณนาฬิกา ตัววัดความเร็วในการทำงานของคอมพิวเตอร์
spool(สพูล) n. แกนม้วนสาย,หลอดม้วน,สายม้วน,ผ้าหมึกพิมพ์ดีด,สิ่งที่พันรอบแกนหรือหลอด. vt. ม้วน,พัน,เอาสายพันออก. ที่เก็บพัก (ข้อมูล) หมายถึง ที่ที่ใช้เก็บข้อมูลไว้ชั่วคราวก่อนที่จะสั่งให้พิมพ์ออกมาให้ดูทางเครื่องพิมพ์, Syn. reel
tinsel(ทิน'เซิล) n. ของเก๊,สิ่งประดับที่เป็นโลหะแวววาวแต่ไร้ค่า,ใยโลหะประดับ (มักพันรอบสิ่งทออื่น) ,สิ่งทอที่แทรกด้วยเส้นใยของใยเงินหรือโลหะอื่น ๆ adj. ประกอบด้วยสิ่งประดับดัง-กล่าว,หรูหรา,ฉูดฉาด,ใช้ประดับภายนอก,ซึ่งทำขึ้นตบตา, See also: tinsellike adj.
twist(ทวิสทฺ) vt.,vi.,n. (การ) บิด,บิดเป็นเกลียว,งอ,โค้ง,ขัน,คลุกเคล้า,คลึง,ร้อย,ขด,พันรอบ,ทำให้เป็นเกลียว,ทำให้เข้าใจผิด,บิดเบือน,ทำให้สับสน,โกง,เบี้ยว,กลับทิศทาง. vi. บิด,งอ,เบี้ยว,ไปอย่างคดเคี้ยว,ฟั่น,คลึง,ร้อย,ขยัก.,ม้วนใบยา,ขนมม้วน,ลักษณะกวน,เหล้าผสม,ผู้หญิง
winder(วิน'เดอะ) n. ผู้พัน,ผู้ม้วน,สิ่งพัน,สิ่งม้วน,ขั้นบันไดวน,พืชไม้เถาที่พันรอบ,เครื่องพันด้าย,เครื่องม้วนด้าย
winding(ไว'ดิง) n. การพัน,การม้วน,รอบหนึ่ง,ม้วนหนึ่ง,ด้ายที่พันอยู่,สิ่งที่พันหรือม้วนอยู่,วิธีการพัน,วิธีม้วน,adj. พันรอบ,เป็นขด,เป็นม้วน,คดเคี้ยว,หมุนวน,วกวน, See also: windingly adv. windingness n., Syn. coiling,twining
wrapper(แรพ'เพอะ) n. ผู้ห่อ,ผู้พัน,ผู้คลุม,สิ่งที่ห่อ,สิ่งที่พันรอบ,สิ่งปกคลุม,กระดาษห่อ,เครื่องห่อ,ผ้าคลุมโต๊ะ
wreath(รีธ) n. พวงหรีด,พวงมาลัย,มาลัย,สิ่งที่ร้อยเป็นวง vt.,vi. ร้อย (พวงมาลัย,ดอกไม้) พันรอบ,ม้วน,โอบ,โอบล้อม,ล้อมรอบ,ปิด,หมุน,ทำให้งอ,หมุนเป็นวง pl. wreaths, See also: wreathless adj. wreathlike adj.
wreathe(รีธ) vt.,vi. โอบ,ล้อม,โอบล้อม,ร้อยเป็นวง,พันรอบ,บิดหมุน,ทำให้งอ,หมุนเป็นวง, Syn. encircle,entwine
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
transformerหม้อแปลง, อุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับเปลี่ยนแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับให้สูงต่ำตามต้องการ ประกอบด้วยขดลวด 2 ขดพันรอบแกนเหล็ก ซึ่งมีจำนวนรอบไม่เท่ากัน การเปลี่ยนแรงเคลื่อนไฟฟ้าเกิดจากการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
drape round (phrv.) พันรอบ See also: คลุม
entwine (vt.) พันรอบ See also: พัวพัน Syn. lace, twine, twist
entwine about (phrv.) พันรอบ See also: โอบรอบ, เลื้อยรอบ Syn. entwine around, entwine round, entwine with
entwine around (phrv.) พันรอบ See also: โอบรอบ, เลื้อยรอบ Syn. entwine about, entwine round, entwine with
entwine round (phrv.) พันรอบ See also: โอบรอบ, เลื้อยรอบ Syn. entwine around, entwine about, entwine with
entwine with (phrv.) พันรอบ See also: โอบรอบ, เลื้อยรอบ Syn. entwine about, entwine around, entwine with
twine (vi.) พันรอบ
wrap (vt.) พันรอบ See also: โอบรอบ, มัดรอบ
wrap around (phrv.) พันรอบ See also: หุ้มรอบ Syn. wrap round
wrap round (phrv.) พันรอบ See also: หุ้มรอบ Syn. wrap around
choker (n.) ผ้าที่พันรอบลำคอ
flexuous (adj.) ซึ่งพันรอบ See also: ซึ่งเป็นขด, ซึ่งเป็นม้วน Syn. tortuous
kilocycle (n.) จำนวนหนึ่งพันรอบ See also: หน่วยที่เท่ากับ 1, 000 รอบต่อวินาที, กิโลเฮิรตซ์ Syn. kilohertz
spool (n.) สิ่งที่พันรอบแกนหรือหลอด
winding (adj.) ซึ่งพันรอบ See also: ซึ่งเป็นขด, ซึ่งเป็นม้วน Syn. flexuous, tortuous
wraparound (adj.) ซึ่งออกแบบมาให้พันรอบร่างกาย
wraparound (n.) เสื้อผ้าที่พันรอบร่างกาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พันรอบ
Back to top