ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พังเข้าไป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พังเข้าไป*, -พังเข้าไป-

พังเข้าไป ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hammer in (phrv.) พังเข้าไป
smash in (phrv.) พังเข้าไป See also: กระแทกเข้าไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พังเข้าไป
Back to top