ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พวกรักร่วมเพศ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พวกรักร่วมเพศ*, -พวกรักร่วมเพศ-

พวกรักร่วมเพศ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
persecute (vt.) ก่อกวน (ทางเชื้อชาติ, ศาสนา, การเมือง, พวกรักร่วมเพศ) See also: กลั่นแกล้ง, ก่อกวน, ตามรังควาน Syn. spite, victimize

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พวกรักร่วมเพศ
Back to top