ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พระราชทาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พระราชทาน*, -พระราชทาน-

พระราชทาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พระราชทานเพลิงศพ (v.) cremate Syn. เผาศพ, ฌาปนกิจ
English-Thai: HOPE Dictionary
invest(อินเวสทฺ') vt. ลงทุน,ใช้จ่าย,สวม,ปกคลุม,ให้,มอบ,พระราชทาน,ทำให้มี., See also: investable,investible adj. investor n., Syn. spend,empower
seigneury(ซีน'ยะรี) n. (ในแคนาดา) ที่ดินศักดินาที่ได้รับพระราชทานจากกษัตริย์ฝรั่งเศส
English-Thai: Nontri Dictionary
investiture(n) พิธีแต่งตั้ง,พิธีพระราชทาน,การมอบหมาย,การลงทุน
levee(n) เขื่อน,ที่จอดเรือ,สโมสรสันนิบาต,การพระราชทานเลี้ยง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พระราชทาน
Back to top