ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พรรครัฐบาล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พรรครัฐบาล*, -พรรครัฐบาล-

พรรครัฐบาล ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
government party (n.) พรรครัฐบาล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พรรครัฐบาล
Back to top