ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พนักงานปกครอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พนักงานปกครอง*, -พนักงานปกครอง-

พนักงานปกครอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
magistracy(แมจ'จิสทราซี) n. ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ของพนักงานปกครองหรือผู้พิพากษา,กลุ่มผู้พิพากษา,กลุ่มพนักงานปกครอง.
magistral(แมจ'จิสทรัล) adj. เฉพาะโอกาส,สำคัญ,เกี่ยวกับพนักงานปกครอง,เกี่ยวกับผู้พิพากษา
English-Thai: Nontri Dictionary
magistracy(n) คณะเจ้าหน้าที่,คณะผู้พิพากษา,กลุ่มพนักงานปกครอง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mayoralty (n.) สำนักงานของพนักงานปกครอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พนักงานปกครอง
Back to top