ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พกพาได้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พกพาได้*, -พกพาได้-

พกพาได้ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
portable (n.) สิ่งที่ออกแบบให้พกพาได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พกพาได้
Back to top